Quickscan

Veiligheid.

Voor de term veiligheid zijn wel meer dan 20 definities te geven.

Wij verstaan onder veiligheid: de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken.

Subjectieve en objectieve veiligheidsaspecten

Binnen de door ons gehanteerde definitie zijn er  2 ‘hoofdstromen’ te onderscheiden zijn:

Subjectieve veiligheid kan alleen worden gekend door het individu te vragen verslag te doen van persoonlijke ervaringen of door waarneembare verschijnselen in of van het individu te observeren. Subjectieve veiligheid kenmerkt zich door één ‘point of view’.

Objectieve  veiligheid verwijst naar direct kenbare situaties, omstandigheden en gebeurtenissen die door meerdere personen kunnen worden waargenomen en min of meer onafhankelijk van die personen zijn.

In onze benchmark brengen wij beide ‘hoofdstromen’  in kaart, waarbij de objectieve veiligheid is weergegeven in de het spinnenweb-model en de Bradley curve en in het Westrum model, dat de subjectieve veiligheid en de objectieve veiligheid combineert.

Data.

Er wordt gebruik gemaakt van data die voortkomt uit de door ons uitgevoerde safety-audits.
Daarnaast zijn de ‘minder harde criteria’ (subjectieve veiligheidscriteria) door ons beoordeeld op basis van inschatting. De informatie, die uit de jaarverslagen van diverse bedrijven is gehaald, kan niet zodanig geëxtraheerd worden dat deze bruikbaar zijn voor een benchmark veiligheid. Ten eerste is deze te beperkt en  ten tweede zijn de vrijgegeven data niet goed met elkaar te vergelijken (andere definities).

Referentiegroep.

De referentiegroep bestaat uit ‘een mandje’ van bedrijven die dezelfde werkzaamheden uitvoeren als uw eigen bedrijf.

Inschaling per model

De inschaling is gedaan o.b.v. objectieve en subjectieve weergavemodellen. De

‘veiligheid’ wordt dus uitgedrukt in deze ‘hoofdstromen’.

De benchmark is gebaseerd op onderstaande analyses:

I]              Uitkomst safetyaudits door ’t WEB (WEBMODEL), ‘waardering’ van 0 tot 120 (gewogen);

II]             Met behulp van de Bradley-curve en het Westrum-model (veel gebruikt in inschalingsmodellen voor beoordelingen van veiligheid binnen bedrijven, m.n. gericht op veiligheidscultuur).

`t WEB model:

`t WEB MODEL: een analyse objectieve veiligheidscriteria.  In deze benchmark wordt weergeven hoe  het bedrijf zich verhoudt t.o.v. andere bedrijven binnen de sector op basis van de door ’t WEB Intern Transport B.V. in de loop van de afgelopen jaren uitgevoerde veiligheidsscans. De veiligheidsscan intern transport bevat de zes volgende aandachtsgebieden, met daarachter een aantal voorbeelden, criteria die worden beoordeeld.:

1]            Mens

2]            Materieel

3]            Organisatie

4]            Omgeving

5]            Gebruik

6]            Schade

Wilt u alvast de belangrijkste risico’s in kaart hebben klik hier